ادراک

ادراک چیست؟

(مقدمه)

با یک داستان به این سوال که ادراک چیست؟ پاسخ می دهیم .

یک روز معلمی در کلاس پسر هفت ساله ای را صدا زد و به او گفت:

آرش اگه آرسام دوتا  سیب و منم دوتا سیب دیگه بهت بدم تو الان چندتا سیب داری؟

آرش دستانش را جلو آورد و ژس از چند ثانیه با اطمینان کامل گفت :

پنج تا سیب!

معلم که انتظار این جواب را نداشت نگران شد و با ناامیدی پیش خودش فکر رکد که احتمالا آرش خوب گوش نکرده است.

بنا براین یک بار دیگر سوالش را تکرار کرد:

آرش ببین اگه دوست تو دوتا سیب بهت بده! خب ؟ منم دوتا سیب بهت بدم تو الان چندتا سیب داری؟

آرش بازهم با انگشتانش حساب کرد و کمی مکث کرد تا بازهم حساب کند:

اجازه! پنج تا سیب!

معلم که کلافه شده بود نمی خواست خودش جواب را بگوید این بار سراغ مثال ملموس تری رفت:

تو الان چندتا مداد داری؟

اجازه! دوتا یک مداد قرمز و یک مداد سیاه.

معلم دو مداد از روی میز برداشت و به او داد و گفت:

خب الان منم دوتا مداد دیگه بهت دادم حالا چندتا مداد داری؟

چهار تا !

آفرین، حالا با دقت گوش کن دوتا سیب آرسام بهت داده و دوتا هم من بهت میدم! حالا چندتا سیب داری؟

معلم که به نظر خوشحال می آمد مشتاقانه منتظر جواب بود و آرش این بار دیگر مطمئن بود جوابش درست است بنا براین با اطمینان خاصی گفت:

پنج تا!

 

معلم مبهوت با صدای گرفته و کمی خشمگین رو به آرش گفت:

آخه چطور ؟ چطوری حساب می کنی اینم مثل همون مداد هاست!

آرش با صدای زیر جواب داد:

 یک سیب تو کیفم هست دوتا هم آرسام بده میشه سه تا و دوتا سیب هم شما بدید من پنج تا سیب   دارم!

ادراک چیست؟

وقتی کسی جواب غیر منتظره ای به سوال ما داد که مطابق میل و انتظار ما نبود الزاما جواب او اشتباه نیست!

همینطور وقتی رفتار خاصی را از کسی انتظار داریم اما وی آنگونه که ما می خواسته ایم رفتار نکرده است

این طور نیست که حتما او اشتباه می کند،

بلکه باید دلیل آن را بدانیم و خود را در موقعیت فرد مورد نظرمان فرض کنیم

در این صورت به جای اعتراض، خشمگین شدن و هر عکس العمل اشتباه دیگری

خیلی ساده او را درک می کنیم و احتمالا به جای آنکه علیه او باشیم در کنارش خواهیم بود

و از همان نقطه وی را یاری می کنیم تا بهترین شیوه‌ی رفتار یا پاسخ را برای آن موقعیت انتخاب کند.

ادراک یعنی بپذیریم که هر مسئله از جهات مختلفی قابل بررسی است

افراد خلاق و موفق نیز به این موضوع پی برده اند که

هر چیزی صرفا یک وجه ندارد بنابراین هر مسئله را از چندین زاویه‌ی دید نگاه می کنند.

حالا دقیقا ادراک یعنی چه!

ادراک یعنی اینکه هر اتفاقی را فقط از یک زاویه نگاه نکنیم

ادارک یعنی اینکه برای تجزیه و تحلیل یک اتفاق فقط به تجربیات قبلی خودمان بسنده نکنیم

ادارک یعنی با ذهن باز و آزاد به هر اتفاق یا مسئله نگاه کنیم و به جای قضاوت هدفمان فهمیدن عمیق دلیل واقعی رفتار انسانها باشد

ادراک یکی از کلید های زندگی بهتر است

مطالب بیشتر درباره‌ی ادراک

توت فرنگی چه رنگی است؟

احتمالا جواب مورد انتظار ما قرمز  است!

درحالی که اگر به مزرعه توت فرنگی برویم طیف های رنگ متفاوتی از سبز و قرمز را خواهیم دید.

ما فقط رنگ نهایی را می بینیم اما الزاما یک توت فرنگی قرمز نیست !

دیدگاهتان را بنویسید